ALGEMENE INLIGTING AANGAANDE HSF STUDIELENINGS

LET WEL: Hierdie dokument vorm deel van die amptelike dokumentasie t.o.v. die aansoek om en toekenning van
die Helpmekaar Studiefonds (HSF) lenings en moet as sodanig beskou en gelees word.


 1. Lenings is slegs beskikbaar aan studente wat:
 • voltyds by ‘n instansie studeer wat by die Suid Afrikaanse Kwalifikasie-owerheid (SAKO/SAQA) of die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding (DHOO/DHET) geakkrediteer is; en
 • aan die keuringsvereistes van die Direksie voldoen, o.a. akademiese prestasie.

Die toekenning van lenings is onderhewig aan die beskikbaarheid van fondse en daarom word aansoekers aangemoedig om so spoedig moontlik hulle aansoeke in te dien ná die aansoeke jaarliks open (Augustus).

 1. Lenings is slegs bedoel vir klasgeld, verblyf en studiemateriaal en sal nie noodwendig voldoende wees om die totale studiekoste te dek nie. Aansoekers moet dus deeglik uit eie bronne begroot vir ekstra uitgawes.
 1. Die meeste finansiële instansies ken studielenings jaarliks toe. By die HSF word lenings egter toegeken vir die volle studietermyn (die normale duur van die kursus). Elke student en ouer het dus die gemoedsrus dat befondsing in plek is vir die volle studietermyn, mits die student suksesvol studeer.

In 2022 is die maksimum leningsbedrae:

 • Graadkursusse R95 000 p.j.
 • Diploma-/Sertifikaatkursusse R75 000 p.j.

Aansoeke om lenings vir ’n eerste kwalifikasie geniet voorkeur. Nagraadse studie in spesifieke beroepsgerigte kursusse, bv. BRek. Hon., LLB, BPsig. Hon., NOS, ens. vorm deel van die kursus en lenings word vir die volle studietydperk (vier jaar) voorsien. Vir nagraadse studie in ander kursusse, kan studente vir ‘n addisionele lening aansoek doen sodra hulle hul eerste kwalifikasie verwerf het. Die sluitingsdatum vir addisionele lenings is 30 November 2021.

 1. Uitbetaling van fondse:
 • Klasgeld word direk aan die instansie waar die student studeer, uitbetaal.
 • Verblyf word direk aan die verskaffer of verhuurder uitbetaal.
 • Geen fondse ten opsigte van verblyf of klasgeld word aan die borg of lener uitbetaal nie, tensy die borg die fondse self betaal en die bewys van betaling aanlyn opgelaai het.
 • Studente wat uit hul ouerhuis studeer kan ‘n eenmalige uitbetaling (maks. R35 000) vir lewenskoste eis.
 • Slegs as verblyf en klasgeld ten volle betaal is, en daar nog fondse beskikbaar is, sal die balans aan die borg of lener uitbetaal word.
 • Frekwensie van uitbetalings:

Maksimum vier geleenthede per jaar – slegs ná ontvangs van ’n opvraging. Alle opvragings word deur die aanlynportaal gedoen. LET WEL: LAAT VYF WERKSDAE NÁ ONTVANGS VAN DIE OPVRAGING TOE VIR UITBETALING

LENINGUITBETALINGSUITBETALING AANBESONDERHEDE
Eerste betalingInstansieRegistrasiegeld en deposito na ontvangs van Desember-uitslae / Matrieksertifikaat
Tweede betalingInstansie6 maande se koste ten opsigte van klasgeld
Verskaffer6 maande se huurgeld ten opsigte van verblyf
Student of ouerStudente wat uit ouerhuis studeer – eenamlige betaling vir lewenskoste (maks. R35000 onderhewig aan beskikbare fondse)
Derde betalingInstansie6 maande se koste ten opsigte van klasgeld
Verskaffer6 maande se huurgeld ten opsigte van verblyf
Vierde betalingStudent of ouerRestant van die lening
 1. Dokumentasie vereis

Geen uitbetalings sal geskied indien die volgende dokumente nie ontvang is nie. Daar word van elke student vereis:

 • om ’n bewys van registrasie op hul aanlynprofiel te laai sodra dit beskikbaar is
 • om tydens studiejare aan die einde van elke semester sy/haar amptelike uitslae/studieverslag op die aanlynportaal te laai sodra dit beskikbaar is, ongeag of verdere fondse onttrek (gaan) word;
 • om ‘n faktuur vir die verskaffer van privaatverblyf saam met ‘n opvraging in te dien; en
 • om die instansie waar hy/sy studeer se nuutste rekeningstaat (klasgeld) saam met ‘n opvraging in te dien.

Indien ’n student, sonder ’n aanneemlike rede, nie sy/haar eksamen slaag nie, of nie die voorwaardes van die lening nakom nie, kan sy/haar lening opgeroep word en moet die skuld terugbetaal word op ’n wyse soos deur die HSF bepaal.

 1. Renteberekening tydens studie

Die rentekoers op lenings tydens studiejare is gelykstaande aan die ABSA Groep Bpk. se prima-koers minus 1% soos op 1 Januarie van elke jaar, maar die HSF behou die reg voor om van tyd tot tyd die rentekoers in die loop van die jaar aan te pas, indien die prima-koers aangepas word.

Terwyl die student studeer, moet die rente gehef op die leningsbedrag maandeliks per debietorder betaal word, soos deur die HSF bepaal. Indien die betaling van die rentepaaiement in enige stadium agterstallig is, sal geen leningsfondse uitbetaal word nie.

Die Helpmekaar Studiefonds beskik oor ’n Trust wat in sommige gevalle ouers en leners help wat nie die finansiële vermoë het om die rente tydens die studietydperk te betaal nie. Die beskikbaarstelling van hierdie rentebeurse is afhanklik van die beskikbaarheid van fondse in die Trust en word jaarliks hersien. Rentebeurse word slegs ná deeglike oorweging en op grond van meriete toegeken, en geen leningaansoeker kan daarop aanspraak maak of daarvoor aansoek doen nie.

 1. Renteberekening en terugbetaling ná studie

Ná studie sal rente bereken word op die totale uitstaande balans teen die prima-koers van die ABSA Groep Bpk. soos op 1 Januarie van elke jaar. Die HSF behou egter die reg voor om van tyd tot tyd die rentekoers in die loop van die jaar aan te pas indien die prima-koers aangepas word.

Ná studie word die lening (kapitaal en rente) soos volg terugbetaal met gelyke paaiemente, versprei oor die volgende terugbetalingstermyne:

 • 1 – 5-jaarkursusse: 2 x die studietermyn.
 • 6-jaarkursusse: ’n maksimum terugbetalingstermyn van 10 jaar.
 1. Sekuriteit

Om die voortbestaan van die HSF te verseker moet studielenings deur ’n borgskap(pe) gedek word. Die aanbied van geskikte addisionele sekuriteit kan in die aansoeker se guns tel by die toekenning van ‘n lening.
Die borgskap en/of bykomende sekuriteit raak egter net van toepassing as iemand (die student of die borg) nie die lening terugbetaal nie.

’n Borg is iemand (dikwels ’n ouer of familielid) wat onderneem om
verantwoordelikheid vir die voornemende student se skuld te aanvaar.

Met sekuriteit word bedoel iets van waarde wat die HSF in kontant kan omskep indien
die lener sy onderneming om die lening terug te betaal nie nakom nie.

Die volgende word nie as sekuriteit aanvaar nie:

 • Uittree-annuïteite;
 • Pensioenfondse in enige belegging; en
 • Lewenspolisse sonder kontantwaarde.

Bykomende sekuriteit kan behels:

 • Die sessie van polisse / beleggings / aandele
  Hierdie opsie het geen koste-implikasies nie. Die afkoop- of kontantwaarde van polisse (nie die fondswaarde nie) en/of die waardes van die beleggings, moet by die aansoek aangeheg word.
 • Die registrasie van ’n borgverband op eiendom (slegs Absa- of Nedbank-kliënte)
  Indien bostaande opsies nie beskikbaar is nie en die borg wel oor eiendom beskik, is dit ’n moontlikheid, maar ongelukkig een waaraan koste verbonde is. Vir die registrasie van die borgverband kan u van die HSF se voorgestelde of u eie regsadviseur gebruik maak. Die koste van die registrasie sowel as die uiteindelike kansellasie van die borgverband is vir die rekening van die borg.
 • ’n Tweede borg
  Indien die eerste borg (ouer), nie voldoende sekuriteit kan verskaf nie, kan van ’n tweede borg gebruik gemaak word. Die tweede borg kan nie die gade van die Hoofborg wees nie. Die eerste sowel as die tweede borg, sal onder die afdeling “Sekuriteit” versoek word om inligting te verskaf op die aansoek.

LET WEL: Dieselfde reëlings ten opsigte van sekuriteit soos hierbo gestel, kan ook op ’n tweede borg van toepassing gemaak word.

LET WEL: Indien die student om die een of ander rede nie sy/haar lening volgens ooreenkoms na afloop van studie kan begin terugbetaal nie, sal die borg(e) daarvoor moet instaan.

 1. Lewensversekering

Alle lenings word outomaties deur ’n groeplewensversekeringskema wat deur Sanlam onderskryf word, gedek, tensy die lener verkies om ’n alternatiewe reëling met die HSF te tref. Tydens studie beloop die dekking 14.2 sent per R1000 van die uitstaande balans van die leningsbedrag. Die uitstaande balans van die lening en gevolglik ook die borgverpligting word gedek in geval van dood / tydelike arbeidsongeskiktheid / permanente arbeidsongeskiktheid van die lener.

Wanneer die student sy studies voltooi, styg die premie na 50.3 sent per R1000 van die uitstaande balans van die leningsbedrag vir die volgende dekking: dood / tydelike arbeidsongeskiktheid / permanente arbeidsongeskikheid / verlies aan inkomste, soos van toepassing. Wanneer die leningskuld vereffen is, verval die versekering outomaties. Die lener se rekening word maandeliks met die bedrag van die premie gedebiteer.


 1. Meer inligting oor Studielenings kan van ons kantoor bekom word.

Telefoon:       021 930 8155 / 930 3195
E-pos:            info@helpmekaarfonds.org

Die Helpmekaar Studiefonds se fondse is oor die jare met groot toewyding opgebou. Daar is geen aandeelhouers of persone met private belange nie. Die enigste mense wat voordeel trek uit die Fonds, is studente en van hulle word verwag om hulle verpligtinge getrou na te kom sodat diegene wat ná hulle kom, ook uit hierdie bron gehelp kan word.